Námořnický karneval

[čtvrtek, 22. únor 2018]

Námořnický karneval

Na karneval, který proběhl 16.2.2018 v tělocvičně naší školy, jsme se připravovali již celý týden dopředu. Zúčastnilo se ho 46 žáků, 8 dalších hostů, 3 malé děti a 4 ped. pracovníci. Námětem byli námořníci a piráti, a proto si žáci vyráběli námořnické čepice a pomáhali s výrobou výzdoby.

Celou akcí nás provázel pirát Černý korzár v podání p. vychovatelky Šlajerové. Děti pomocí kormidla losovaly, jaké soutěže proběhnou. Soutěžily ve veslování, kutálení sudů a v běhu s lodičkou. Uskutečnila se přehlídka a představení všech masek. Masky byly vyhodnoceny ve třech kategoriích: námořníci, piráti a ostatní masky. Každý, kdo se zapojil, si mohl zatančit, vylosovat tombolu a tak si odnést drobný dárek, kredity a sladkost.

S úklidem nám pomohli nejen žáci, ale také rodiče a mladí hasiči. Děkuji všem za účast a za pomoc. (Ku)Ovoce do škol - únor

[úterý, 20. únor 2018]

Ovoce do škol - únor

Před jarními prázdninami jsme v rámci projektu Ovoce do škol obdrželi bedýnky, ve kterých byly různé druhy ovoce a zeleniny. Děti si jednotlivé druhy prohlédly a mohly se dozvědět nějaké informace, neboť součástí bedýnky byly i karty s popisem ovoce nebo zeleniny. Potom si děti vylosovaly, který druh pochutiny si odnesou domů.Pozvánka na KARNEVAL

[sobota, 10. únor 2018]

Zveme vás na družinový karneval.

 


Pozvánka na KARNEVAL Zvětšit obrázek

Třetí ročník

[středa, 7. únor 2018]

Třetí ročník

Nový školní rok začali třeťáci ve známém prostředí školní družiny, kde každý den trávili většinu času při vstřebávání nových informací. V rozvrhu čekal na děti jeden nový předmět – informatika, na který se všichni moc těšili. Při hodinách jsme spolu zvládali spoustu práce, někdy bez problémů, ale někdy to naopak příliš snadné nebylo..Často jsme pracovali s interaktivní tabulí, různými programy a obrázky.

Při angličtině, kterou mají děti od letošního roku častěji, začaly kromě poslouchání a mluvení také číst a psát. Zvládli jsme se naučit barvy, čísla do 20, školní potřeby, nábytek, domácí zvířata, pocity, popsat obličej a části těla. Často jsme poslouchali písničky, opakovali slova a také jsme četli a poslouchali komiksový příběh o příšeře a dinosaurovi.

Také prvouku mají letos třeťáci o jednu hodinu více. Během těchto hodin jsme si často povídali o obrázcích, děti vyprávěly zážitky nejen z běžného života. Povídali jsme si o dopravní situaci ve městě, o škole, vysvětlovali jsme si rozdíl mezi vesnicí a městem, pracovali s mapou. Také jsme se dozvěděli zajímavé informace o České republice, o státních symbolech, o sousedních zemích a základní údaje o Evropské unii. Další velkou kapitolou bylo povídání a přírodě a jejím dělení (živá a neživá příroda, lidské výtvory) a s tím spojené informace o podmínkách života (voda, vzduch, půda, teplo a světlo). Pololetí bylo zakončeno vyprávěním o Vesmíru a o planetách.

Při matematice jsme většinu času opakovali násobení a dělení do 5 a učili se zbývající násobky do 10. K tomu jsme opakovali také sčítání a odčítání do 100. Ke konci pololetí čekaly na děti nové typy příkladů – písemné sčítání a odčítání. Kromě toho jsme často trénovali práci se slovními úlohami a učili se nové pojmy z geometrie. Také jsme hodně a často trénovali hodiny a to nejen při matematice.

Nejvíce nového učení na nás čekalo při hodinách češtiny. Po úvodním opakování jsme se učili odůvodnit psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, hledali jsme příbuzná slova a zbytek pololetí pracovaly děti s vyjmenovanými slovy. Kromě toho jsme hodně četli, psali a povídali si o tradicích a symbolech spojených s různými dny a jmény v kalendáři.

Ráda bych touto cestou poděkovala dětem i rodičům za spolupráci v loňském roce a alespoň za část letošního roku, který jsem s dětmi mohla strávit. Před Vánoci jsme spolu prožili poslední dva školní dny plné překvapení a dárků a definitivní loučení proběhlo při rozdávání vysvědčení. Třeba někdy zase…

Jitka Zemanová

Více...Závěr 1. pololetí

[středa, 7. únor 2018]

Závěr 1. pololetí

Trochu statistiky na závěr 1.pololetí

Ve středu 31. ledna 2018 jsme zakončili první pololetí školního roku 2017/2018. Žáci obdrželi Výpis z vysvědčení, který se nevrací do školy. Pololetní prázdniny byly v pátek 2. února 2018.

Chování za 1.pololetí:

Udělené pochvaly:

pochvalný list                            3

pochvala třídního učitele        27

pochvala ředitele školy           10

Uložené kázeňské tresty:

napomenutí třídního učitele   5

důtka třídního učitele             3

důtka ředitele školy               1

Prospěch za 1.pololetí:

Průměr 1,00 (samé jedničky)

1.r.                  12 žáků

2.r.                  8 žáků

3.r.                  6 žáků

4.r.                  4 žáci

5.r.                  3 žáci

Dva žáci našli na vysvědčení čtyřku.

Celkový prospěch školy:

prospěl s vyznamenáním                   57 žáků

prospěl                                              13 žáků

neprospěl                                            0 žáků

hodnocen slovně                                0 žáků

nehodnocen                                       0 žáků

Zameškané hodiny

1.r.                              479 hodin;      průměr = 34,21 hodiny

2.r.                              582 hodiny;    průměr = 36,38 hodiny

3.r.                              701 hodina;     průměr = 50,07 hodiny

4.r.                              541 hodina;     průměr = 31,82 hodiny

5.r.                              153 hodiny;    průměr = 17,00 hodiny

Celkem škola              2 456 hodin;   průměr = 35,09 hodiny

Tři žáci zameškali více než 100 vyučovacích hodin (nejvíce 175 hodin). Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny.

Do 2. pololetí školního roku vám, milí žáci a milé žákyně, přeji, aby se vám podařilo udržet svoje výsledky na stejné úrovni nebo abyste své výsledky zlepšili.

Osobně si přeji, aby ve školní evidenci ubylo žáků, kteří svým chováním a jednáním narušují klidný chod školy a sami se tak vystavují riziku získat některý z kázeňských trestů. Rádi udělujeme pochvaly, ale ty nejsou zadarmo.

Pavel Maršalík

Více...Lednové setkání tříd

[středa, 7. únor 2018]

Lednové setkání tříd

Během setkání tříd se ve středu 31. 1. 2018 žáci dozvěděli, jaké pořadí v kreditové soutěži je v jednotlivých třídách a také celkově na celé škole za první pololetí letošního školního roku. Věříme, že se i nadále žáci budou snažit získávat za svou práci a chování kredity, které na konci roku vymění za věcné odměny.

Pořadí na škole:

1. Skalová V.

2. Strolená K.

3. Jankovič A.

4. Strolený J.

5. Křelovcová K.

5. Kuchynková L.

6. Mašková J.

7. Krejcar L.

8. Průchová M.

9. Hortenská K.

10. Skalová K.

(je)

Dalším programem na setkání tříd bylo zhodnocení chování a připomenuta pravidla chování, proběhlo i poučení na prázdniny.

Žáci se dozvěděli o celkovém zhoršení chování nejen ve třídách, ale i na chodbách, WC, ve ŠJ či na zastávce autobusu. Žáci byli seznámeni s jasnými pravidly, která budou vyžadována, bude jasně dodržováno pravidlo 1,2,3 a DOST!  Žáci již nebudou jen planě napomínáni, ale bude jim zřetelně dáno najevo, že jejich chování ke spolužákům, vyučujícím, k pravidlům, je za hranicí a že se po třetím opakování bude porušení zapsáno do ŽK, tj. rodič bude informován o chování svého syna, dcery. V případě, že bude opakovaně zapisováno, dojde k postihu z chování, buďto formou napomenutí, třídní důtky a pro některé žáky, kteří dosud nezareagovali změnou chování i důtky ředitele školy nebo dvojky z chování.

Celý pedagogický sbor se bude tímto snažit zlepšit klima školy pro děti, které se chodí do školy učit, dobře se chovají a jejich výchova je jejich dobrou vizitkou ve škole i na veřejnosti, jsou dobrým příkladem druhým. Rodiče budou případně vyzýváni ke spolupráci, protože by mělo být hlavně v jejich zájmu, aby se žáci v celkovém chování zlepšili a plnili si tak své školní povinnosti žáka dle školního řádu, se kterým na začátku školního roku souhlasili. Žáci byli informováni také o tom, že z důvodu bezpečnosti bude zvažováno, zda žáky s výkyvy v plnění školních povinností začleňovat do odměn pro žáky, jako jsou návštěvy divadel, exkurze, školní výlety, akce ŠD apod. (pa)

Více...Dny sběratelů v družině

[středa, 7. únor 2018]

Dny sběratelů v družině

I v letošním roce v posledních lednových dnech se mohly děti pochlubit "sběratelstvím" . Ve školní družině si děti vzájemně ukazovaly, co mají doma zajímavého nebo čeho mají více jako sbírku. Panovalo zde i kamarádství, když si společně mohly pohrát s dětskými "poklady" hraček a modelů nebo si společně prohlížet sbírkové zajímavosti. Mohli jsme obdivovat např. modely lokomotiv, hasičských aut, autíček ba i tanků a zbraní, sbírky turistických známek, kamenů, koníčků, peříček, mýdel, různých žetonů, časopisů Čtyřlístek, okatých plyšáků, dinosaurů i žab. Někteří měli i více jak jednu sbírku. 27 dětí představilo během týdenního odpoledne 33 sbírek. Většina dětí zasvěceně o své sbírce povídala. Nejvíce oceněných dotazů měl Matěj Jabůrek (př.:..."Jaké je nejstarší to hasičské auto?"...." Co se tě líbí nejvíc?"..."Kterého cukru si nejvíce považujete?"..."Kváká některá ta žába?"...). První únorový den jsme rozdali všem sběratelům odměny. Mezi nejúspěšnější sběratele patří: Lukáš Krejcar, Jindra Hrachovec, Pepča Král, Rozárka Beranová, Emma Jabůrková, Tobiáš Kodýdek, Kuba Kotlan, Jindra Strolený a Anička Šestáková. Za tuto blahodárnou činnost a vytrvalost je potřeba všechny pochválit! (Šl.E.)

Více...Pracovní činnosti ve spojeném ročníku

Žáci spojených ročníků, 4. a 5. třídy, se v pondělí po víkendu rozhodli vytvořit ve skupinách prostorové stavby z různých druhů stavebnic. Nápady byly opravdu originální! Objevila se nejen elektrárna, ale i město Betlém, Strašidlákovice nebo hrad, Spange Bob v kalhotách. Žáci překvapili nejen výbornou spoluprácí, ale i různorodostí staveb, včetně názvů. Bylo obtížné vybrat nejlepšího, proto byli pochváleni všichni. I tohle zažijeme po víkendu ve škole, když společně pracujeme a tvoříme. (pa)

Více...Divadlo Dráček: Zimní radovánky

[středa, 31. leden 2018]

Divadlo Dráček: Zimní radovánky

Ve čtvrtek 18.1. nás svojí návštěvou poctilo oblíbené divadlo Dráček s pohádkou Zimní radovánky. Pohádka byla legrační. Barča a Ondřej vůbec neposlouchali rady starostlivé domovnice, lumpačili nejen špatným oblékáním do zimy, ale dokonce ochutnali rampouchy. A co myslíte? Přišly na ně bacily! Taky hodná paní doktorka! To Vám byla mela! Dětem se zimní povídání o sáňkování na bezpečných místech i o prevenci nemocí v zimě líbilo. Čtvrťáci a páťáci v hodinách pak tvořili osnovu příběhu a ověřovali si svoji pozornost.

Už se zase těšíme na další představení divadla Dráček, které je u nás pravidelně, na konci obdarovává pozorné diváky Lipem a očekává "Děkuji", jak se sluší. Představení se zúčatnily i děti z MŠ Vrčeň a MŠ Čížkov. (Pa)

Více...Nové hry a pomůcky

[čtvrtek, 18. leden 2018]

Nové hry a pomůcky

Po návratu do školy po vánočních prázdninách měly děti možnost hned při prvních hodinách tělocviku vyzkoušet nové pomůcky a sportovní nářadí, které našly v družině pod stromečkem. Kromě toho v družině také více prozkoumaly a vyzkoušely nové stavebnice, hry a hračky od školního Ježíška.

Více...Tříkrálové hry v družině 2018

[středa, 17. leden 2018]

Tříkrálové hry v družině 2018

V pátek 5.1. 2018 proběhly Tříkrálové soutěže. Tato družinová akce měla dvě části. První částí bylo hledání hvězd, kvizových otázek a úkolů po škole a doplnění tajenky ve trojicích. Tato trasa končila ve družině, kde se žáci učili složit origami krabičku z papíru na dárek pro Ježíška.

Zároveň probíhala druhá část, při které žáci soutěžili v různých disciplínách v tělocvičně. Skládali lidová pořekadla a pranostiky, přemisťovali koruny za pomoci šátků. Dále vytrhávali co nejdelší proužek  z jednoho listu papíru jako dlouhou cestu do Betléma a rychle se přemisťovali podle vyvolávaných jmen králů.

Kromě toho se naši žáci Lucka, Žanda, Kristýna, Honzík a Milda v pátek a sobotu zapojili do Tříkrálové sbírky Charity. Jako Tři králové za doprovodu p. Chouňové obcházeli s koledou vesnici a vybírali peníze do kasičky. (ku)

Více...Návštěva kostela sv. Vavřince

[středa, 17. leden 2018]

Návštěva kostela sv. Vavřince

Pan farář P. Jiří Špiřík pozval žáky naší školy 4. ledna 2018 na návštěvu betlému v kostele sv. Vavřince ve Vrčeni. Přivítal je v lavicích kostela a vysvětlil, proč do kostela přišli. Povídal si s dětmi, co o městu Betlému znají a kde se město nachází. Poté se děti přesunuly k vystavenému betlému. Pozorovaly jednotlivé sošky, ale také jejich okolí. Pan farář jim k vystavenému betlému ještě přidal několik informací a děti se rády pochlubily svými znalostmi při odpovídání na jeho otázky. Na závěr všichni Ježíškovi zazpívali koledu. Děkujeme panu faráři P. Jiřímu Špiříkovi za milé pozvání. (je)

Více...Strana 1 z 68 1 2 3 4 5 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň